Zarządzenie Nr 105/2019/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Drawsku Pomorskim
z dnia 25 marca 2020 roku


w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)


zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami (na kursach dokształcania zawodowego teoretycznego), o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493). 

§ 3.

1. Zajęcia dydaktyczne (na kursach dokształcania zawodowego teoretycznego) realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
a) zajęcia zostały udokumentowane na zasadach stosowanych w PCKZiU przy rozliczaniu tygodniowego przydziału zajęć,
b) nauczyciel zapewnił uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
c) każdy uczeń lub rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem, 
d) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit.c,
e) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach.
2. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust.1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.
3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach kursów  dokształcania zawodowego teoretycznego zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§ 4.

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie, przy czym, liczba godzin zajęć prowadzonych indywidualnie nie może być wyższa niż 30 % zajęć ogółem (140 godzin realizowanych na turnusie) prowadzonych danej grupie  w okresie zawieszenia zajęć. z przyczyn, o których mowa w § 1 zarządzenia. Zastrzeżenie nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 1 lit.g.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim

§6
.
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej PCKZiU. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.Podpisał dyrektor PCKZiU w Drawsku Pomorskim
Mirosław Piłatowski